23.7.10

విరహ వేదన...

విరహ వేదన...

విరహమె జ్వాలయై
నిను (నే) తాకితే
అందమె నేనైనా
తిరస్కరించుట తగునా...?

జాలి చూపని
జాబిల్లిని పొమ్మని
అలక బూనిన
విరహ వేదన తగ్గునా...?

3 వ్యాఖ్యలు:

అశోక్ పాపాయి said...

పిక్షర్ తగ్గట్టు కవిత కూడ చాల బాగుదండి.

geetika said...

thank you Ashok garu..

సావిరహే said...

um..bagundi :-)