5.3.18

ఈ నెల "స్వాతి మాసపత్రిక"లో నా నవల.. -- "డేంజరస్ గై" --

బ్లాగ్ మిత్రులందరికీ శుభోదయం.

"స్వాతి మాసపత్రిక"లో ఈ నెల అనుబంధంగా వచ్చిన నా నవల
-- "డేంజరస్ గై" --
చదువుతారని ఆశిస్తూ...

0 వ్యాఖ్యలు: