20.9.15

--- నేరానికి తమ్ముళ్ళు ---

అంతర్జాల పత్రికగా మన ముందుకు వచ్చిన 

// అక్షర \\ మొదటి సంచికలో 
నా కథ...

--- నేరానికి తమ్ముళ్ళు ---

My story "Brothers of Crime" published in New Web Magazine "AKSHARA" first edition. 

Link: 

http://www.aksharaemagazine.com/content.php?id=3&issueid=4&folder=stories&table=ak_stories


akshara - b geetika stories

0 వ్యాఖ్యలు: