23.10.13

నవ్య వారపత్రికలో విశేష బహుమతి పొందిన నా కథ ఇసుకపూలు..


నవ్య వీక్లి వై.వి.మోహనరావు సంయుక్త నిర్వహణలో 
విశేష బహుమతి పొందిన నా కథ 
ఇసుక పూలు 
ఈ వారం నవ్య వారపత్రిక (23-10-13) లో 
ప్రచురింపబడింది. 


navya - kathalu - geetika kadhalu 

0 వ్యాఖ్యలు: