22.5.14

నా కథ "తరతరాల కథ" - ఈ వారం జాగృతి వార పత్రికలో...


ఈ వారం జాగృతి వార పత్రికలో 
నా కథ "తరతరాల కథ" ప్రచురింపబడింది... 

లింక్ కింద ఇస్తున్నాను. చూడండి...

0 వ్యాఖ్యలు: