21.12.13

జాగృతి వీక్లీలో ప్రచురితమైన కథ... వెన్నెల సోకని పున్నమి


 నేను వ్రాసిన కథ... 
"వెన్నెల సోకని పున్నమి"
09-12-13 నాటి జాగృతి వీక్లీలో ప్రచురితమైంది.

geetika kathalu - b geetika kadhalu - jagruti 

0 వ్యాఖ్యలు: