12.6.10

గురుతులు మిగిలిపోయాయి
ఈ నెల ఆంధ్రభూమి మాసపత్రికలో పడిన ఓ చిన్న కవిత...

2 వ్యాఖ్యలు:

ప్రేమ సామ్రాజ్ఞి said...

Kaalam maripistundemoo kadaa... !!

geetika said...

avvochu...

Thank you for your comment.