2.6.14

నది మాస పత్రిక వచన కావ్య రచనలలో కన్సొలేషన్ బహుమతి పొందిన నా కావ్య రచన...

ఈ నెల (జూన్) నది మాస పత్రికలో వచన కావ్య రచనల ఫలితాలు వచ్చాయి. 

అందులో.. నా కావ్య రచన "సౌదామినీ పరిణయం
కన్సొలేషన్ బహుమతి పొందింది. 


nadi - geetika - vachana kavyam - soudamini parinayam

3 వ్యాఖ్యలు:

రామ్ said...

గీతిక గారు congratulations అండి. సౌదామినీ పరిణయం తొందరగా చదవాలని ఆశతో.

రామ్ said...

గీతిక గారు congratulations అండి. సౌదామినీ పరిణయం తొందరగా చదవాలని ఆశతో.

గీతిక బి said...

Thank you రామ్ garu..