24.10.12

స్వాతి సపరివారపత్రికలో బహుమతి పొందిన నా కథ...


స్వాతి సపరివారపత్రికలో "వాత్స్యాయన గోత్రశ్య..." కథ బహుమతికి ఎంపికకావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. 

 ఈ విజయదశమి 
 మీకు ఎన్నో విజయాల్ని 
 అందించాలని కోరుకుంటూ, 
 అందరికీ విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు...

0 వ్యాఖ్యలు: