27.1.11

మరుగుజ్జు మనుషులే కాదు... జంతువులూ ఉంటాయా...?

మరుగుజ్జు మనుషులే కాదు... జంతువులూ ఉంటాయా...? ఉంటాయి. ఈ ఆవుని నేనూ ఇదే చూడడం మరి.

2 వ్యాఖ్యలు:

Anonymous said...

కర్నాటకలోని మల్నాడు ప్రాంతంలో ఆవులు ఇలాగే పొట్టిగా ఉంటాయి.

geetika said...

బహుశ ఇదొక జాతేమో bonagiri గారూ...

Thank you for your comment.